قیمت های میزبانی وب لینوکس معمولی

نام سرويس
مقدار فضا
ترافیک ماهانه
اكانت ايميل
FTP اكانت
ساب دومين
Database
مقدار فضا
قیمت
پلن 1
100MB
2000MB
10
10
10
10
100MB
24000تومان
پلن 2
200 MB
4GB
20
20
20
20
200MB
42000 تومان
پلن 3
500MB
10GB
50
50
50
50
500MB
84000تومان
پلن 4
1000MB
20GB
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
1000MB
128000تومان
پلن 5
2000MB
40GB
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
2000MB
174800تومان

* قیمت ها به تومان میباشد .